top of page

Skúsenosti z prvého ročníka 2017/2018

 

Výsledky pilotného projektu boli veľmi pozitívne, a to vďaka láskavému a podpornému prístupu prihlásených rodín a spolupracujúcich pedagógov z prijímajúcich škôl. Bratislavská škola Narnia, ktorá je známa najmä vďaka jej progresívnym metódam, a ZŠ s vyuč. jazykom slovenským z Veľkého Biela, na konci mája a začiatkom júna 2018 prijali do svojich lavíc 3 resp. 2 deti (spolu 5 detí) maďarskej národnosti. 

Pedagógovia a školný psychológ pred začiatkom realizácie projektu pripravili prijímajúcu triedu na „hosťa“. Poprosili svojich žiakov, aby si predstavili samých seba v role „hosťa“. Deti si mali predstaviť, že prídu do novej triedy, kde každý dokonale, ovláda jazyk, ktorý oni sa len učia. Deti hľadali riešenia, čo by oni potrebovali v podobnej „zraniteľnej“ situácií, čo by im pomohlo v začleňovaní sa do kolektívu, a naopak čo by sa im podobnej situácii nepáčilo. 

Nesmierne nás tešilo, že prijímajúce rodiny a pedagógovia prijímajúcich škôl videli veľký význam vo výchove k tolerancii a považovali za veľmi hodnotné, že ich deti zažijú, že majú zodpovednosť postarať sa o hosťa. 

Deti, ktoré boli súčasťou programu, mali rôznu úroveň slovenčiny. Rebeka a Robko prišli zo ZŠ z Podunajských Biskupíc - Bratislavy a majú pravidelnú možnosť sa stretnúť so slovenským jazykom aj mimo vyučovania. Dominika, Panka a Dorka prišli z homogénneho maďarského prostredia. Dominika pochádzajúca z obce Topoľníky hosťovala v Bratislave, a sestry Panka a Dorka z Fiľakova do multikultúrnej rodiny do Veľkého Biela. 

Rodičia a pedagógovia maďarských detí boli svedkom skokového zlepšenia úrovne slovenčiny. Výrazné zlepšenie nastalo aj u Rebeky a Robka, ktorí pôvodne hovorili cca. na úrovni B1, na konci programu rozprávali oveľa plynulejšie a rozšírili si slovnú zásobu. Robko pred nástupom rozprával len v krátkych vetách, teraz dokáže zadať hádanku a porozprávať aj vtip. Rodičia dievčat z Fiľakova boli úplne nadšení, ich mladšia dcérka prvýkrát prehovorila po slovensky na učiteľku v ľudovej škole umenia, kým dovtedy za ňu vždy rozprávala staršia sestra.

Obavy a ich riešenia

 

Citácia z nadpisu tohto  článku „Budú po mne kričať, že som „sprostý Maďar“!“ pochádza od Robka, ktorý bol jeden z prvých účastníkov projektu. Túto obavu vyslovil ako prvú reakciu, hneď potom, ako sa dozvedel o možnosti  byť v projekte a to napriek tomu, že ostal v rámci Bratislavy. Bohužiaľ už aj táto generácia detí, ktorá žije na  jazykovo zmiešaných oblastiach má často za sebou vlastnú negatívnu skúsenosti. Výskumy pritom ukazujú, že ľudská pamäť má tendenciu si viac pamätať negatívne skúsenosti. Toto je jeden z kľúčových poznatkov prvého ročníka, že je dôležité pripraviť menšinové deti aj na prípadné negatívne reakcie a zároveň budovať povedomie, aby vnímali aj tie všetky podporné reakcie a svoju sebadôveru a chuť skúšať druhý jazyk neodvodzovali z prípadných negatívnych zážitkov.

Veľmi nás teší, že všetky zapojené rodiny aj pedagógovia veľmi pozorne počúvali naše obavy a prosby, ako pristúpiť k takejto potenciálne citlivej situácii. V bratislavskej Narnii dokonca psychológ veľmi úspešne podporil rozhovorom jedného účastníka, ktorý mal ťažšiu chvíľu. Pre prijímajúce rodiny a školy je kľúčové poznanie, že väčšina maďarských rodičov zo zmiešaných území má vlastné traumatické skúsenosti z detstva. Maďarskí rodičia z homogénnych oblastí majú často obavu používať slovenčinu. Pre celú maďarskú komunitu je veľká téma rozvoj slovenčiny a zachovanie maďarčiny, a čelia nereálnemu očakávaniu ovládať už v detskom veku plynulú a bezchybnú slovenčinu. Osvojenie druhého jazyka je však dlhší proces, ktorý si vyžaduje postupné zdokonaľovanie sa a posúvanie úrovne chápania a znalostí. Výsledok je jednoznačne ovplyvnený aj tým, do akej miery má žiak možnosť používať cudzí jazyk v prirodzenom prostredí mimo vyučovacích hodín.

Skúsenosti z druhého ročníka projektu 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sme rozšírili našu cieľovú vekovú kategóriu na 10 až 15 rokov, t.j. na žiakov druhého stupňa základnej školy. Takto sa do projektu  zapojilo  9 detí z juhu Slovenska (z miest a obcí okresov Dunajská Streda, Komárno, Trebišov, Michalovce), ktorým sme pomocou ochotných škôl (z Bratislavy a Žiliny) a milých rodičov našli výmenných bratov a sestry, aby si získali a upevnili jazykové vedomosti v slovenčine a v neposlednom rade si deti navzájom vytvorili priateľský vzťah, nielen jeden k druhému, ale aj k ostatným predstaviteľom väčšinovej/menšinovej spoločnosti. Výsledky boli znovu pozitívne, inšpirujúce, mnohé "páry" sa už viackrát stretli počas leta, čo nám potvrdzuje, že metóda funguje a že tolerancia sa začína v útlom veku na individuálnej úrovni. V takom duchu chceme pokračovať a zapojiť čoraz viac rodín a škôl do projektu rozumieme.si

Ďalší ročník

 

V našom projekte pokračujeme aj v školskom roku 2023/2024. Prvé ročníky boli pre nás nesmierne inšpirujúce, nakoľko okrem prvých skúseností sa generovalo aj niečo oveľa viac, zrodili sa dlhodobé priateľstvá medzi rodinami a deťmi. Mnohí z nich plánujú pobyt opakovať, a to nás utvrdzuje v tom, že náš projekt je skutočne výnimočný a prináša neopakovateľné zážitky.

 

V prípade záujmu zapojiť sa do projektu neváhajte nás kontaktovať
pomocou adresy info@rozumieme.si

bottom of page