Budú po mne kričať, že som „sprostý Maďar“!

 

Koncom mája a na začiatku júna 2018 sa prostredníctvom našej občianskej iniciatívy prvýkrát zrealizoval dvojtýždňový výmenný program s hosťovaním maďarských detí, žiakov 5-7. ročníkov základných škôl na juhu Slovenska s vyučovacím jazykom maďarským. Iniciátormi boli rodičia, ktorí považujú za prioritné, aby deti maďarskej národnosti prekonali prirodzené ťažkosti a bariéry vyplývajúce z viacjazyčnosti a aby v spoločnosti zbúravali zažité stereotypy a predsudky. Do prvého pilotného ročníka sa zapojilo 10 deti z ôsmich rodín, konkrétne 5 maďarských detí, ktorých hostilo celkovo 5 slovenských detí. V rámci programu získali osobnú skúsenosť s "otázkou menšiny" hosťujúci žiak, rodina, celá hosťujúca trieda aj pedagógovia. Takto mohli cez vlastnú osobnú skúsenosť pochopiť, aké ťažkosti a úskalia prináša život menšiny vo väčšinovej spoločnosti, aký je proces osvojovania a zdokonaľovania slovenčiny ako druhého jazyka, zároveň reflektovať postoj spoločnosti k tejto otázke. Vzájomné hosťovanie detí bolo historicky osvedčenou stratégiou v našom regióne, ako nástroj na výučbu cudzích jazykov, bola často realizovaná najmä koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Táto „ľudová“ metóda postavená na vzájomnej dôvere hosťujúcej a vysielajúcej rodiny nás inšpirovala natoľko, že sme túto iniciatívu preniesli do 21. storočia. Kedysi bohaté rodiny si totiž najímali cudzojazyčné pestúnky, resp. posielali svoje deti študovať do zahraničia. Bežné rodiny, ktoré nemali takéto finančné možnosti využívali takúto nákladovo efektívnu metódu vzájomnej výpomoci. Hosťujúca rodina sa správala k „malému hosťovi“ tak, ako by chcela, aby sa k jej vlastným deťom správala druhá rodina. Programy fungujúce na podobnom princípe vzájomnosti, ako napr. Erasmus Plus sú veľmi obľúbené aj dnes v západnej časti Európy, v rámci tohto konceptu sa navštevujú stredoškoláci, aby rozširovali svoje jazykové znalosti, spoznali iné kultúry, rodiny a školy.

 

Ako funguje náš program?

 

V rámci výmenného pobytu majú deti maďarskej národnosti žijúce na Slovensku možnosť byť súčasťou každodenného života novej triedy na škole s vyučujúcim jazykom slovenským, bývať u slovenskej rodiny. Recipročne, samozrejme na základe dohody, potom dieťa zo slovenskej rodiny navštívi počas prázdnin maďarskú rodinu. Pri výbere dvojíc bol rozhodujúci najmä vek a spoločné záujmy. Vďaka týmto kritériám sa nám podarilo zdolať počiatočný ostych a jazykovú bariéru.